استان کرمان

آشنایی بیشتر با کرمان

آشنایی بیشتر با کرمان

ابنیه داخل شهر کرمان
باغ موزه هرندی  مجموعه گنجعلیخان
مجموعه ابراهیم خان  مشتاقیه
مجموعه حاج آقا علی  قلعه دختر و قلعه اردشیر
مجموعه وکیل
گنبد سبز(قبه سبز , گنبد ترک آباد , مدرسه عصمتیه , مدرسه قطبیه )
مقبره خواجه اتابک برغوج (بزقش ) گنبد جبلیه
یخدان مویدی  مسجد جامع مظفری
مسجد پامنار مسجد ملک ( مسجد امام )

ادامه مطلب آشنایی بیشتر با کرمان