استان لرستان

معرفی استان لرستان

معرفی استان لرستان

مرکزاستان: خرم آباد
شهرستانها
: ۹شهر·ازنا
·الیگودرز
·بروجرد
·پلدختر
·خرمآباد
·دورود
·نورآباد-دلفان
·الشتر-سلسله
·کوهدشت
تعداد بخش: ۲۵
تعداددهستان: ۸۱
جمعیت:۱۵۸۴۰۰۰نفر

ادامه مطلب معرفی استان لرستان