استان فارس

غار وراء

در دوران باستان تا زمان ساسانیان، غارهایی که دارای هفت حوضچه بوده و در بلندای کوه قرار گرفته بودند، به عنوان نیایشگاه مورد استفاده قرار می گرفتند. غار وراء در نزدیکی جاده جهرم – لار استان فارس هم یکی از همین غارها بود که هم هفت حوضچه داشت و هم رو به آفتاب ساخته شده بود. دو المان مقدسی که برای ایرانیان باستان اهمیت داشت و این غار هر دو را در اختیار آنها قرار می داد.

ادامه مطلب غار وراء