استان بوشهر

آشنایی بیشتر با استان بوشهر

آشنایی بیشتر با استان بوشهر

ویژگیهای جمعیت
الف: جمعیت و پراکندی آن
جمعیت استان بوشهر که در مساحتی حدود ۲۳۱۶۷ کیلومتر مربع زندگی می کنند در سرشماری ۱۳۷۵ خورشیدی ۷۴۳۶۷۵ نفر بوده که از این تعداد ۹/۵۰ درصد در نقاط شهری و ۱/۴۹ درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و کمتر از یک دهم درصد آنان غیر ساکن بوده اند.

ادامه مطلب آشنایی بیشتر با استان بوشهر