استان ایران

منابع تاریخى باستان ایران

منابع تاریخى باستان ایران

تاریخ باستانى ایران منابع و مآخذ گوناگون دارد و در سایه کوششهاى مداوم باستانشناسان در شرق نزدیک، هرروز در اثر حفریات، اسناد و مدارک جدیدى بر منابع موجود افزوده مى‏شود. مهمترین و موثقترین منابع تاریخى باستانى ایران کتیبه‏هاى هخامنشى است که به زبان پارسى باستانى نوشته شده است. علاوه‏براین کتاب اوستا که حاوى تعالیم دین زرتشتى است، بسیارى از خصوصیات اجتماعى و اقتصادى سکنه نجد ایران را در عهد باستان روشن مى‏کند. کتیبه‏هاى میخى آشورى و بابلى ضمن توصیف لشکرکشیهاى سلاطین، جسته‏جسته مطالبى که نمودار اوضاع نظامى، اقتصادى و اجتماعى آن دوران است، به دست مى‏دهد. از قرن پانزدهم سیاحان و جهانگردان اروپایى به ویرانه‏هاى تخت جمشید و برجستگیها و نوشته‏هاى نقش رستم توجه کردند؛ حتى شاردن‏ «» نسخه‏اى از کتیبه‏هاى فارسى باستان را با خود به اروپا برد.

ادامه مطلب منابع تاریخى باستان ایران