اسباب و وسايل جنگ‏

مهمترین وسایل جنگی دفاعی و هجومی ایران باستان

اسباب و وسایل جنگ‏

در روزگار قدیم، مهمترین اسباب دفاعى جنگ چهار سلاح بود:

سپر، زره، ساقبند، و خود:

۱٫ سپر: یکى از سلاحهاى دفاعى است که وضع و قطر انواع آن یکسان نیست؛ گاه آن را از چوب سبک و نازکى مى‏ساختند و رویش را با پوستى که با روغن تدهین شده بود، مى‏پوشانیدند.

ادامه مطلب مهمترین وسایل جنگی دفاعی و هجومی ایران باستان