اسامی ماههای سال در دوران هخامنشیان

تقویم و تاریخ در زمان هخامنشیان،اشکانیان،ساسانیان

 پیشینه‌ی تقویم در ایران

مروری بر پیشینه تقویم در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان

تقویم عبارت است از مجموعه قواعد و اصولی که برای تعیین سال عرفی و مطابقت آن با سال حقیقی به کار می‌رود..

از دوران گذشته تا کنون ملل متمدن در هر گوشه ای از جهان از نوعی تقویم استفاده می‌کرده اند که مشهور ترین آنها عبارت است از:

تقویم اسکندری ،تقویم بابلی (بخت النصری) ،تقویم ترکان (دوازده حیوانی ) ، تقویم روم قدیم (میلادی).

تقویم فرس قدیم(هخامنشی،اشکانی ،ساسانی )،تقویم قبطی (مصری) تقویم هجری(هجری قمری و هجری شمسی) تقویم یزدگردی تقویم هندی، تقویم یونانی (المپیک) تقویم یهود .

اینک به شرح اختصار ی در مورد تقویم‌هایی که با تاریخ ایران در ارتباط بودن می‌پردازیم.

ادامه مطلب تقویم و تاریخ در زمان هخامنشیان،اشکانیان،ساسانیان