اسامی امرای خوارزمشاهیان و زمان هر یک

حکومت خوارزمشاهیان در یک نگاه

خوارزمشاهیان

« خوارزمشاهیان، فرزند انوشتکین غرجه هستند. اولین ایشان یعنی قطب الدین محمد در تاریخ سال ۴۹۰ بر دست امیر حبشی بن التونتاق حکمران خراسان به سمت خوازمشاهی معین شد و این مقام از تاریخ به بعد در خاندان قطب الدین محمدبن اوشتکین موروثی گردید.* پس سال ۴۹۰ ابتدای تأسیس سلسلۀ خوارزمشاهی و قطب الدین محمد اولین خوارزمشاه از این خاندان است.»[۱]

ادامه مطلب حکومت خوارزمشاهیان در یک نگاه