اساطیر ایران باستان

نخستین پادشاه جهان جمشید یا جم

جمشید اولین پادشاه جهان

جمشید کیست و چه درباره اش می گویند؟

بنا بر اساطیر ایران باستان نخستین پادشاه جهان جمشید یا جم است که هزار سال سلطنت کرد و در زمان او دیوان در ذلت و خواری و تهیدستی و ناتوانی بودند ولی مردم از همه نعمتهای مادی برخوردار می شدند و از پیری و ناتوانی خبری نبود باران پیوسته می بارید و همواره زمینها حاصلخیز و محصول فراوان بود.

مهمتر از همه جمشید برای مردم حکمت آورد که سبب رستگاری و دانایی آنان شد.

 

ادامه مطلب نخستین پادشاه جهان جمشید یا جم