ازهم‏پاشيدگى دولت‏هاى سلجوقيان‏

ازهم‏پاشیدگى دولت‏هاى سلجوقیان‏

ازهم‏پاشیدگى دولت‏هاى سلجوقیان‏

پس از مرگ ملکشاه در زمان فرمانروائى سه تن از فرزندانش- سلطان محمود اول (۱۰۹۲- ۱۰۹۴)، برکیارک (۱۰۹۴- ۱۱۰۵) و محمد (۱۱۰۵- ۱۱۱۸)، ستیز داخلى میان دسته‏هاى فئودال درگرفت، هرکدام از آنها خواهان به تخت نشاندن شاهزاده سلجوقى دست نشانده خودشان بودند. پس از مرگ محمد برادر و جانشین‏اش سنجر، سلطان شد (۱۱۱۸- ۱۱۵۷) هنگامیکه سنجر حکومت را به دست گرفت فقط استانهاى شرقى مانند خراسان، سیستان و خوارزم و مرو که پایتخت به‏شمار مى‏رفت جزو قلمرو سلجوقیان باقیمانده بود.

ادامه مطلب ازهم‏پاشیدگى دولت‏هاى سلجوقیان‏