ازدواج با محارم عهد هخامنشی

موقعیت اجتماعى زنان‏ در ایران باستان

 وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان

موقعیت اجتماعى زنان‏

با آنکه زنان بیش از نیمى از جمعیت آن روز ایران را تشکیل مى‏دادند، اطلاعات کافى از فعالیتهاى اقتصادى و اجتماعى و حدود قدرت و اختیارات آنها نداریم. ویل دورانت درباره آنان مى‏نویسد:

در زمان زرتشت پیغمبر، زنان همانگونه که عادت پیشینیان بود منزلتى عالى داشتند، با کمال آزادى و با روى گشاده درمیان مردم آمدورفت مى- کردند و صاحب ملک و زمین مى‏شدند و در آن تصرفات مالکانه داشتند و مى- توانستند مانند اغلب زنان روزگار حاضر، به نام شوهر یا به وکالت از طرف او، به کارهاى مربوط به او رسیدگى کنند. پس از داریوش مقام زن مخصوصا درمیان طبقه ثروتمندان تنزل پیدا کرد. زنان فقیر چون براى کار کردن ناچار از آمدوشد در میان مردم بودند آزادى خود را حفظ کردند ولى در مورد زنان دیگر گوشه‏نشینى زمان حیض که اجتناب‏ناپذیر بود، رفته‏رفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگى اجتماعى آنان را فراگرفت و این خود مبناى پرده‏پوشى درمیان مسلمانان به‏شمار مى‏رود………………

ادامه مطلب موقعیت اجتماعى زنان‏ در ایران باستان