ارمنستان

زنان برجسته ایران باستان

بانوان برجسته در ایران باستان در این جستار فهرستی از برجسته ترین بانوان ایران زمین از گاه کهن تا هزاره های پسین همراه با توضیحی کوتاه درباره شخصیت بانوان جای گرفته است . گفتنی است در گردآوری این فهرست از بن مایه های تاریخی معتبر همچون شاهنامه و دیگر نسک های تاریخی استفاده شده است […]

مرزهای ایران در دوران صفویه و افشاریه

مرزهای ایران در دوران صفویه و افشاریه از کجا تا به کجا بوده است؟ پس از فروپاشی دولت تیموریان، دولت‌های کوچکی بر ایران حکومت کردند تا سرانجام دولت صفویان روی کار آمد. مؤسس سلسله صفویان، شاه اسماعیل از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بود که تبریز را به کمک ترکمان‌ها تصرف کرد و در محرم […]

شخصیت خسرو پرویز

خصال خسرو منابع و روایات شرق و غرب درباره شخصیت خسرو یکسان نیست. مورخان شرقى او را پادشاهى نمونه عدل و نصفت معرفى مى‏کنند، درحالى‏که منابع غربى برخلاف، او را شهریارى طماع و بیدادگر مى‏شمرند. ازجمله نظام الملک، طى حکایت مفصلى، مى‏نویسد که والى آذربایجان که از حیث مال و منال بینظیر بود، با پیرزنى […]

خسرو انوشیروان‏

خسرو انوشیروان‏ پس از مرگ قباد، طبقات ممتاز و روحانیان، که از نهضت مزدکى سخت هراسناک شده بودند، برخلاف گذشته خسرو اول (۵۳۱ تا ۵۷۹ م.) را تقویت کردند و شاه با کمک آنها موفق گردید املاک را بار دیگر به صاحبان آنها بازگرداند، وضع زنان و فرزندان آنها را روشن کند و به دهت […]

جانشینان شاپور

جانشینان شاپور پس از شاپور بازماندگان او، هرمز اول، بهرام اول، بهرام دوم، و بهرام سوم هریک مدتى کوتاه سلطنت کردند. بهرام، به شرحى که خواهیم دید، مانى را به دار آویخت. پس‏ازآنکه نرسى پسر شاپور به سلطنت رسید، تصمیم گرفت حکومت ارمنستان را، که متمایل به رومیان بود، گوشمالى دهد. امپراتور روم براى جلوگیرى […]

زمامدارى شاپور

زمامدارى شاپور اردشیر قبل از مرگ، فرزند خود، شاپور را در سلطنت شریک خود نمود. شاپور در دوران زمامدارى، انضباط بیشترى در ارتش و سازمان ادارى کشور پدید آورد. او نیز مانند پدر با مشکلات و مسائل خارجى چندى مواجه بود؛ شاهنشاهى کوشان در شرق، مشکل ارمنستان، تهدید و فشار بدویان بر معابر قفقاز، و […]

حکومت ساسانیان

حکومت ساسانیان ساسانیان‏ پنج قرن و نیم پس از سقوط حکومت هخامنشى، بار دیگر پارسیان شاهنشاهى جدیدى به وجود آوردند که از حیث قدرت با امپراتورى روم برابرى مى‏کرد. ساسانیان که خود را وارث هخامنشیان مى‏دانستند، برخلاف عهد اشکانیان، قدرتى متمرکز به وجود آوردند و زمام اختیار فئودالها و اشراف ملوک الطوایف را بیش‏ازپیش در […]

پادشاهان اشکانیان،اردوان سوم

اَردَوان سوم (اشک هجدهم) هجدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است(۱۲م – ۳۹یا۴۰م). او پیش از رسیدن به شاهی فرمانروای آذربایجان و دست نشاندهٔ دولت مرکزی اشکانی بود. نسب او از طرف مادر به اشکانیان می‌رسید. اردوان در سال ۱۲ میلادی تاج و تخت شاهی را از دست ونون که تا آن زمان شاه ایران بود به در آورد. پیش از به تخت نشستن اردوان سوم اوضاع داخلی ایران آشفته بود. اردوان به سامان دادن اوضاع کشور پرداخت و شورشهایی را که به وقوع پیوسته بود سرکوب کرد.

ادامه مطلب پادشاهان اشکانیان،اردوان سوم

زنان برجسته ایران باستان

بانوان برجسته در ایران باستان در این جستار فهرستی از برجسته ترین بانوان ایران زمین از گاه کهن تا هزاره های پسین همراه با توضیحی کوتاه درباره شخصیت بانوان جای گرفته است . گفتنی است در گردآوری این فهرست از بن مایه های تاریخی معتبر همچون شاهنامه و دیگر نسک های تاریخی استفاده شده است […]

مرزهای ایران در دوران صفویه و افشاریه

مرزهای ایران در دوران صفویه و افشاریه از کجا تا به کجا بوده است؟ پس از فروپاشی دولت تیموریان، دولت‌های کوچکی بر ایران حکومت کردند تا سرانجام دولت صفویان روی کار آمد. مؤسس سلسله صفویان، شاه اسماعیل از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بود که تبریز را به کمک ترکمان‌ها تصرف کرد و در محرم […]

شخصیت خسرو پرویز

خصال خسرو منابع و روایات شرق و غرب درباره شخصیت خسرو یکسان نیست. مورخان شرقى او را پادشاهى نمونه عدل و نصفت معرفى مى‏کنند، درحالى‏که منابع غربى برخلاف، او را شهریارى طماع و بیدادگر مى‏شمرند. ازجمله نظام الملک، طى حکایت مفصلى، مى‏نویسد که والى آذربایجان که از حیث مال و منال بینظیر بود، با پیرزنى […]

خسرو انوشیروان‏

خسرو انوشیروان‏ پس از مرگ قباد، طبقات ممتاز و روحانیان، که از نهضت مزدکى سخت هراسناک شده بودند، برخلاف گذشته خسرو اول (۵۳۱ تا ۵۷۹ م.) را تقویت کردند و شاه با کمک آنها موفق گردید املاک را بار دیگر به صاحبان آنها بازگرداند، وضع زنان و فرزندان آنها را روشن کند و به دهت […]

جانشینان شاپور

جانشینان شاپور پس از شاپور بازماندگان او، هرمز اول، بهرام اول، بهرام دوم، و بهرام سوم هریک مدتى کوتاه سلطنت کردند. بهرام، به شرحى که خواهیم دید، مانى را به دار آویخت. پس‏ازآنکه نرسى پسر شاپور به سلطنت رسید، تصمیم گرفت حکومت ارمنستان را، که متمایل به رومیان بود، گوشمالى دهد. امپراتور روم براى جلوگیرى […]

زمامدارى شاپور

زمامدارى شاپور اردشیر قبل از مرگ، فرزند خود، شاپور را در سلطنت شریک خود نمود. شاپور در دوران زمامدارى، انضباط بیشترى در ارتش و سازمان ادارى کشور پدید آورد. او نیز مانند پدر با مشکلات و مسائل خارجى چندى مواجه بود؛ شاهنشاهى کوشان در شرق، مشکل ارمنستان، تهدید و فشار بدویان بر معابر قفقاز، و […]

حکومت ساسانیان

حکومت ساسانیان ساسانیان‏ پنج قرن و نیم پس از سقوط حکومت هخامنشى، بار دیگر پارسیان شاهنشاهى جدیدى به وجود آوردند که از حیث قدرت با امپراتورى روم برابرى مى‏کرد. ساسانیان که خود را وارث هخامنشیان مى‏دانستند، برخلاف عهد اشکانیان، قدرتى متمرکز به وجود آوردند و زمام اختیار فئودالها و اشراف ملوک الطوایف را بیش‏ازپیش در […]

پادشاهان اشکانیان،فرهاد پنجم

فرهاد پنجم یا فرهادک (اشک پانزدهم) (۲پ.م تا ۴م) پانزدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است. او پس از مسموم کردن پدرش فرهاد چهارم به کمک مادر ایتالیایی خود ملکه موزا بر تخت نشست و امور کشور را به همراه مادرش اداره می‌کردند.

ادامه مطلب پادشاهان اشکانیان،فرهاد پنجم