اردشیر پادشاه هخامنش

خشایارشا دوم

بعد از مرگ اردشیر ( ۴۲۴ ق. م ) یگانه فرزندش خشایارشای دوم به تخت شاهی نشست. دوران حکومت وی بسیار کوتاه به روایت کتزیاس ۴۵ روز آخر سال بود زیرا مورد حمایت طبقه نجبا و اشراف کشور واقع نشد و یکی از برادران او به نام سغدیان که از آلوگونه ، زن غیر عقدی بابلی اردشیر بود به همدستی خواجه ای به نام فرناک ( فارناسیس ) ، شبی در حالیکه خشایارشا در حال مستی به خوابگاهش رفت ، به آنجا درآمده ، او را در خواب کشت .

 

ادامه مطلب خشایارشا دوم