اردشير يكم

دولت هخامنشى پس از خشایار شاه‏

دولت هخامنشى پس از خشایار شاه‏

به سال ۴۶۵ ق. م. خشایار شاه و پسر بزرگش به نام دارا در اثر توطئه‏اى کشته شدند. اردشیر اول پسر خشایار شاه که یونانیان او را «اردشیر درازدست» نام مى‏بردند، به تخت سلطنت نشست دیرى نپائید که ساتراپ باختر ویشتاسب علیه شاه پارس قیام کرد که بیدرنگ سرکوب شد، اردشیر یکم که از شورش درباریان هراس داشت، فرمان داد همه برادرانش را نابود کنند…..

ادامه مطلب دولت هخامنشى پس از خشایار شاه‏