اردشير سوم

سقوط دودمان هخامنشى‏

سقوط دودمان هخامنشى‏

به سال ۳۳۷ فعالیت‏هاى پیگیرانه اردشیر سوم که به‏وسیله پزشک مخصوصش مسموم گردید. پایان یافت، بنا به فرمان رئیس خواجه‏سرایان دربارى به نام باگوئى او را زهر خوراندند. ارسس پسر اردشیر سوم به تخت نشست. اما در ژوئن ۳۳۶ او هم قربانى توطئه‏اى شد و همراه تمام افراد خانواده‏اش به قتل رسید. هم‏اکنون باگوئى، ساتراپ‏….

ادامه مطلب سقوط دودمان هخامنشى‏