ارتش اسكندر

تصرف آسیاى صغیر، سوریه و مصر به‏دست یونانیان‏

دولت اسکندر مقدونى. حکومت سلوکیدها

تصرف آسیاى صغیر، سوریه و مصر به‏دست یونانیان‏

چیرگى مقدونیه و نابودى دولت هخامنشى نه‏تنها پس از دگرگونى اوضاع داخلى مقدونیه، بلکه در نتیجه اوضاع و احوال تازه‏اى که در شبه‏جزیره بالکان پدید آمده بود، بوقوع پیوست. در سده چهارم ق. م. بحرانى اجتماعى در یونان درگرفت، در نظام برده- دارى سرزمین یونان، سیاستمداران و ایدئولوگ‏ها در جستجوى راه چاره‏اى براى خروج از این بن‏بست بودند، بسیارى از اینان تنها چاره را استیلاى بر کشورهاى شرقى بر- مى‏شمردند، به‏ویژه سقراط جامعه‏شناس و فیلسوف نامدار هواخواه این نظریه بود، او همه دولت‏هاى کوچک یونان را دعوت کرد تا متحد شوند و براى لشکرکشى مشترک به‏منظور تصرف سرزمین‏هاى تازه آماده گردند. به عقیده او بایستى در سرزمین‏هاى اشغالى دولت شهرى (پلیس) تشکیل مى‏شد و یونانیان فقیر که سرچشمه اصلى عصیان و شورش در میهن بودند و پیوسته ثبات رژیم‏هاى موجود جامعه یونانى را تهدید مى‏کردند، بایستى در دهستانهاى این سرزمین‏ها جاى مى‏گزیدند. نخست او پیشنهاد مى‏کرد که سازمان دهندگان این لشکرکشى بایستى آتنى‏ها باشند، اما در پایان زندگیش به مقدونیه و پادشاهش‏……

ادامه مطلب تصرف آسیاى صغیر، سوریه و مصر به‏دست یونانیان‏