ارتباطات بازرگاني و تجاري ايران

ارتباطات بازرگانی و تجاری ایران و جزیره العرب را در دوره ساسانی

ارتباطات بازرگانی و تجاری ایران و جزیره العرب را در دوره ساسانی و ظهور اسلام تشریح نمائید،

پاسخ:

شبه جزیره عربستان، در مسیر دو راه مهم بازرگانی، ابریشم و عطریات قرار گرفته است، جاده ابریشم از ناحیه مسیر عُلیای اروند رود (دجله) وارد عربستان می شود. از وادی سرحان (دومه الجندل)‌ گذشته به وسیله شهر بُصری در شمال به دمشق منتهی می شود و به غرب متصل می گردد. اما جاده عطریات (ادویه) از بنادر خلیج عدن شروع و در طول دریای سرخ در سر تا سر شبه جزیره امتداد می یابد. این جاده از مکه گذشته و در نهایت به دمشق و غرب متصل می گردد.(۱)

ادامه مطلب ارتباطات بازرگانی و تجاری ایران و جزیره العرب را در دوره ساسانی