ارتباطات بازرگاني ايران دوره ساسانی

ارتباطات بازرگانی و تجاری ایران دوره ساسانی

ارتباطات بازرگانی و تجاری ایران و جزیره العرب را در دوره ساسانی و ظهور اسلام تشریح نمائید.

پاسخ:

شبه جزیره عربستان در مسیر دو راه مهم بازرگانی، ابریشم و عطریات قرار گرفته است. جاده ابریشم از ناحیه مسیر عُلیای اروند رود (دجله) وارد عربستان می شد و از وادی سرحان (دومه الجندل)‌ گذشته به وسیله شهر بُصری در شمال به دمشق منتهی می گردید. اما جاده عطریات (ادویه) از بنادر خلیج عدن شروع و در طول دریای سرخ در سر تا سر شبه جزیره امتداد می یافت. این جاده از مکه گذشته و در نهایت به دمشق و غرب متصل می گردید.(۱)

ادامه مطلب ارتباطات بازرگانی و تجاری ایران دوره ساسانی