اربابان جعل

دانلود قسمت ششم مستند تاریخی-اجتماعی اربابان جعل

 دانلود قسمت ششم مستند اربابان جعل

پیرامون اهورامزدا و کاربرد آن در اعصار گوناگون ؛ نگاره فروهر و شیوه پیدایش آن و تاریخچه ی کاربرد این نگاره در خاورمیانه و ایران و…

مستند تاریخی - اجتماعی اربابان جعل - اهورامزدا / فروهر

ادامه مطلب دانلود قسمت ششم مستند تاریخی-اجتماعی اربابان جعل