اداره كشورها در ایران باستان

طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان

تمدن ایران در عهد هخامنشیان‏

طرز اداره کشورها

به گفته هرودت، داریوش شاهنشاهى بزرگ خود را به ۲۰ استان یا ایالت تقسیم کرد و در رأس آنها بیست شهربان یا استاندار قرار داد.

این صاحبمنصبان بزرگ، که جملگى از بستگان شاه یا افراد خاندانهاى بزرگ بودند، مستقیما در مقابل شاه مسؤولیت داشتند.

براى جلوگیرى از مخالفتها و شورشهاى احتمالى در حوزه قدرت هرشهربان، فرماندهى براى کل قواى مقیم آن استان انتخاب نمود که او نیز مسؤول شخص شاه بود.

ادامه مطلب طرز اداره کشورها در ایران باستان هخامنشیان