اخلاق و عادات و رسوم مردم در عهد هخامنشي

اخلاق و عادات و رسوم مردم در عهد هخامنشیان‏

اخلاق و عادات و رسوم مردم در عهد هخامنشیان‏

تغییرپذیرى اخلاقیات‏

اخلاق و عادات و رسوم و مذهب و دیگر پدیده‏هاى فکرى انسان در طول تاریخ، همواره در تغییر و تحول بوده است. به قول ویل دورانت:

… هر عمل که از لحاظ اخلاق زشت محسوب مى‏شود، روزى در میدان تنازع بقا عنوان فضیلت داشته و آن روز که اوضاع و احوالى که آن را موجب مى‏شده از بین‏رفته، این فضیلت هم عنوان رذیلت پیدا کرده است … یکى از هدفهاى اساسى قانونگزارى اخلاقى آن است که تمایلات طبیعى بشر را که تغییرناپذیر یا تقریبا تغییرناپذیر است با احتیاجات زندگى اجتماعى که دایما در تغییر است متناسب و هماهنگ سازد … بطور کلى باید گفت که بیشرافتى و خیانت با مدنیت متولد مى‏شود؛ چه در این هنگام است که تردستى و چابکى مورد ستایش قرار مى‏گیرد و چیزهاى دزدیدنى فراوان مى‏شود و تعلیم و تربیت نیروهاى عقلى را به راههاى خوب و بد مسلط مى‏سازد. در همان حین که مالکیت، میان ملل ابتدایى پیش مى‏رفت، دزدى و دروغ نیز پابه‏پا همراه آن بود. «»

ادامه مطلب اخلاق و عادات و رسوم مردم در عهد هخامنشیان‏