اخرین سخنان داریوش

آخرین سخنان کوروش و داریوش کبیر

واپسین سخنان کورش و داریوش کبیر

واپسین سخنان کورش و داریوش کبیر

 

واپسین سخنان کورش و داریوش کبیر

واپسین سخنان کورش بزرگ

حال که مرگ من فرا رسیده است ایران را مقتدر ترین کشور آسیا به دست شما می سپارم. من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزّت و سربلندی ایران زمین مغلوب شده باشم. تمام آرزوهایم برآورده شد و سیر زمان پیوسته به کام من بود ولی در تمام مراحل زندگی از شکست و ضعف در هراس بودم و هیچگاه مغرور نشدم و خودپسندی را هرگز به خود راه ندادم. در پیروزی های بزرگ، هیچگاه پا از دایره اعتدال بیرون ننهادم و حتی شادمانی بی جهت ننمودم. حال که آخرین لحظات زندگی را سپری می کنم خود را بسی خوشبخت و سعادتمند می دانم زیرا فرزندانم همگی عاقل و نیرومند….

ادامه مطلب آخرین سخنان کوروش و داریوش کبیر