احیای نام کوروش

گفتگو با استاد دانشگاه درباره کوروش کبیر

تقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: کوروش نمونه خوبی برای نقادی وضع فعلی است

گفتگو درباره کوروش کبیر

تاریخ ایرانی: احیای نام کوروش و بازگشت به ایران باستان موضوعی است که در مقاطعی در چند دهه اخیر هم از سوی دولتمردان و هم از سوی گروه‌های اجتماعی مورد توجه واقع شده و نشانه‌های آن در جامعه بروز می‌کند. “تاریخ ایرانی” در این باره به سراغ تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران رفته و با او در رابطه با بزرگداشت کوروش، بررسی شخصیت او و نیاز جامعه برای بازگشت به تمدن باستان، گفت‌وگو کرده است……

ادامه مطلب گفتگو با استاد دانشگاه درباره کوروش کبیر