احمد بهمنيار

اثر اهمال گذشتگان در کمبودهاى کنونى زبان فارسى‏

اثر اهمال گذشتگان در کمبودهاى کنونى زبان فارسى‏

از آنجا که هر زبانى در اثر کاربرد آن در دانشهاى مختلف و در تحقیقات علمى پایه و مایه مى‏گیرد، و استعدادهاى درونى آن مى‏شکفد، و ویژگیهاى آن شناخته مى‏گردد. بى‏توجهى به زبان فارسى و به‏کار نگرفتن آن در زمینه‏هاى علمى و تحقیقى باعث گردید تا زبان فارسى که در زمینه‏هاى دیگر با زبان عربى هم‏عنان مى‏رفت، و حتى در برخى زمینه‏ها هم از آن پیشى مى‏گرفت، در این زمینه یعنى در تحقیقات علمى پیشرفتى نکند و از هم‏عنانى با زبان عربى بازماند، تا بدان‏حد که وقتى در دوران معاصر کسانى از استادان صاحب‏نظر به درس و بحث زبان فارسى پرداختند، و در صدد جمع و تدوین اصول و مبانى علمى آن برآمدند، اثر اهمال گذشتگان را در آن بسیار، و نابسامانیهاى موجود در تنظیم اصول و قواعد آن را فراوان یافتند. و شاید بهتر باشد که تفصیل این اجمال در این‏جا از زبان دو تن از همین استادان صاحب‏نظر شنیده شود:

ادامه مطلب اثر اهمال گذشتگان در کمبودهاى کنونى زبان فارسى‏