اثر تاریخی

نگاهی به چند اثر و بنای تاریخی در نزدیکی پارسه

سنگ‌نبشته‌های باستانی؛ رازهای سر به مهر سنگی
سنگ‌نبشته‌های دوران ایران‌باستان، زبان گویا و مستند گذشته این سرزمین هستند. برای پژوهش پیرامون فرهنگ و باورهای مردم این سرزمین و آنچه به گذشته تاریخی ایران تعلق دارد، این سنگ‌نبشته‌ها دربرگیرنده آموزه‌هایی ارزشمندند. بدون شک نقطه آغاز میراث کهن ایران، ریشه در این اسناد دارد.

ادامه مطلب نگاهی به چند اثر و بنای تاریخی در نزدیکی پارسه