اثبات پیامبری از ایرانیان

اثبات پیامبری از ایرانیان

اولاً، آیا از ایرانیان پیامبری بوده است یا نه؟ اگر بوده ثابت کنید. ثانیاً، درباره فضیلت ایرانیان احادیثی از پیامبر بیاورید.

پاسخ:

«هیچ امتی نبوده مگر اینکه خداوند پیامبری برای هدایت آنان در میانشان مبعوث کرده است»(۱).
بی‌تردید ایرانیان نیز جزو امت هایی هستند، که پیامبر یا پیامبرانی برای ابلاغ پیام الهی به سوی ایشان فرستاده شد. امّا اینکه این پیامبر چه کسی است دو قول و نظر وجود دارد:

ادامه مطلب اثبات پیامبری از ایرانیان