اتحاد اسیا علیه سیا کزار

کورش در میان جوانان. اتحاد آسیا علیه سیاکزار. رفتن به کمک مادى‏ها

فصل پنجم کورش در میان جوانان. اتحاد آسیا علیه سیاکزار. رفتن به کمک مادى‏ها

چون کورش به ایران مراجعت نمود به قولى باز یک سال در زمره اطفال باقى ماند. در آغاز امر، رفقا و همسال‏هایش به طعنه به او مى‏گفتند که به علت طول اقامت در ماد، به اخلاق ملایم و زندگانى سست آنان خو گرفته است. ولى چون دیدند با همان اشتهاى آنان مى‏خورد و مى‏آشامد و در ضیافتها قانع است و به‏جاى این‏که چیزى طلب کند حتى از حصه خویش کم‏تر برمى‏دارد؛ و بالاخره چون دیدند در همه سجایاى اخلاقى و تمرینهاى بدنى گوى سبقت از دیگران مى‏رباید، جملگى فرمانش را گردن نهادند و او را برتر و بالاتر از خود دانستند…

ادامه مطلب کورش در میان جوانان. اتحاد آسیا علیه سیاکزار. رفتن به کمک مادى‏ها