ابوالقاسم فردوسی

خانه ی فردوسی !

روستای پاز یا پاژ یا فاز یا باژ نام روستایی است در حدود ۲۰ کیلومتری جاده مشهد به کلات. این روستا در واقع زادگاه ابوالقاسم فردوسی؛ شاعر بزرگ حماسه سرای ایران است.

ادامه مطلب خانه ی فردوسی !