ائمة مساجد

جریان عکس نوز در بالماسکه

دستیابی مخالفین عین‏الدوله به عکسی از ژوزف نوز در بالماسکه با عبا و عمامه در محرم ۱۳۲۳ق مستمسکی برای ابراز مخالفت شد و وقایعی را به دنبال آورد که از عوامل شکل‏گیری نهضت مشروطه بودند. عکس مذکور مربوط به میهمانی بالماسکه، رئیس بانک انگلیس در سال ۱۹۰۳م/ ۱۳۲۱ق بود. ژوزف نوز بنابه ادعای دخترش به دلیل گرفتاریهای شغلی نتوانسته بود لباسی برای بالماسکه تهیه کند و در آخرین فرصت و با عجله یک لباس روحانی برای خود تهیه کرد و به هیچ وجه قصد تمسخر علما را نداشت.

ادامه مطلب جریان عکس نوز در بالماسکه