آیین مزدیسنا

معتقدات مذهبی آیین مزدیسنا(مزدایی) در ایران باستان

معتقدات مذهبى‏

آیین مزدیسنا

در ایران باستان چون زندگى تخته‏قاپو و عشیره‏اى وجود داشت و اقوام و طوایف متعددى در آن زیست مى‏کردند، معتقدات مذهبى واحدى حکومت نمى‏کرد؛ چنانکه به گفته هرودت، معتقدات «سکاها» با عقاید «پارسیها» اختلاف فراوان داشت.

همچنین بین مذهب پارسیها یعنى سکنه قدیمى ناحیه فارس با عقیده مذهبى سکنه شرقى ایران اختلاف فاحش وجود داشت و ما از جزئیات عقاید این اقوام اطلاع صحیحى نداریم.

چون خوشبختانه مجموع تعالیم آیین مزدایى و نظریات اصلاحى زردشت در کتاب اوستا مندرج است، ما مى‏توانیم اطلاعات کافى از آیین مزدیسنا (مزدایى) کسب کنیم.

ادامه مطلب معتقدات مذهبی آیین مزدیسنا(مزدایی) در ایران باستان