آيين مغ

مغها یا روحانیان‏ در دوران هخامنشی و رابطه روحانیان با فرهنگ‏

وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان

۲٫ مغها یا روحانیان‏

این طبقه که همان کاهنان و مجریان مقررات مذهبى بودند مقام و موقعیت مهمى نداشتند، شغل آنها موروثى بود، در اجراى مراسم قربانى، تعبیر خواب و تعیین ایام سعد و نحس شرکت مى‏کردند، گاه در فعالیتهاى پزشکى و مداواى بیماران نیز دست در کار بودند. تا ظهور حکومت ساسانیان که مذهب زردشت رسمیت یافت روحانیان در امور مملکتى نفوذى نداشتند ولى با مردم کمابیش در تماس بودند….

ادامه مطلب مغها یا روحانیان‏ در دوران هخامنشی و رابطه روحانیان با فرهنگ‏