آيا عمر بن خطاب اسلام را وارد ايران كرد؟

آیا عمر بن خطاب اسلام را وارد ایران کرد؟

آیا عمر بن خطاب اسلام را وارد ایران کرد؟

پاسخ:

بعد از رحلت پیامبر(ص) ابیبکر به خلافت رسید و جنگهایی را با به اصطلاح مرتدّین و بعد با رومیان آغاز کرد، امّا بیش از دو سال عمر نکرد و عمر بن خطاب را به جانشینی خویش برگزید. عمر در سال ۱۳ هجری جنگهایی را علیه ملل شرق و غرب آغاز کرد و با جنگهای ده ساله که با ایران داشت، توانستند ایران را فتح کنند.

ادامه مطلب آیا عمر بن خطاب اسلام را وارد ایران کرد؟