آمریکا در جنگ جهاني دوم

جنگ جهانی دوم + تلفات


تلفات جنگ جهانی دوم


جنگ جهانی دوم در یکم سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شد و در هشتم می ۱۹۴۵ به پایان رسید. طی این جنگ کشور های سرمایه داری و کشور های کمونیستی، با اتحاد شوم خود بر کشور های ملی گرا پیروز شدند. جنگ جهانی دوم با تحریکات مرزی لهستان و فشار دولت لهستان بر اقلیت آلمانی این کشور آغاز گردید و نهایتا ارتش آلمان ناچار شد برای آزاد سازی اقلیت قومی خود و همچنین آزاد سازی بندر آلمانی دانتسیگ با همکاری ارتش شوروی به لهستان حمله کند.

ادامه مطلب جنگ جهانی دوم + تلفات