آلمان 1939

مقصر اصلی آغاز جنگ جهانی دوم

war2
در تاریخ رسمی، تهاجم ارتش آلمان به خاک لهستان در یکم سپتامبر ۱۹۳۹ تاریخ آغاز جنگ
جهانی دوم نامیده شده است و مورخان ادعا می کنند که هیتلر با تهاجم به لهستان قصد
کشور گشایی و فتح جهان را داشت. اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است…

ادامه مطلب مقصر اصلی آغاز جنگ جهانی دوم