آقا محمد خان

سلسله قاجاریه و آغاز کار آقا محمد خان قاجار

سلسله قاجاریه

آغاز کار

با افول سلسله زندیه، بار دیگر حکومت و فرمانروایى از دست ایرانیان خارج گردید و طایفه قاجاریه که اصلا از نژاد مغول بودند، زمام امور را به دست گرفتند.

هنگام تشکیل سلسله صفویه، قاجاریه به یارى آنان برخاستند و دوشادوش لشکریان قزلباش، در رکاب شاه اسماعیل صفوى شمشیر مى‏زدند. پس از آنکه شاه عباس کبیر به سلطنت نشست، آنان را از محل اصلى خود کوچانید. دسته‏اى را در مرو و عده‏اى را در گرجستان و دسته سوم را در دو سوى رودخانه گرگان (استراباد) مستقر ساخت. از این طایفه، آنان که در سمت راست گرگان سکونت داشتند، یوخارى‏باش و عده‏اى را که در ساحل چپ گرگان سکنى گزیده بودند، اشاقه‏باش خوانده مى‏شدند و بین آنان، غالبا بر سر امور مادى و اقتصادى نظیر آب و چراگاه و غیره اختلاف و نزاع بود.

ادامه مطلب سلسله قاجاریه و آغاز کار آقا محمد خان قاجار