آقامحمدخان

روابط ایران و روسیه در دوره آقامحمدخان

روابط ایران و روسیه در دوره آقامحمدخان چگونه بود؟ روسیه در اواخر دوران حکومت صفویان در صدد بود تا به طریقی به دریای آزاد از راه قفقاز و ترکستان غربی و یا از طریق آسیای صغیر راه یابد و این طرح را پطر کبیر ترسیم کرده و از طرف دیگر در داخل ایران هم بعد […]

مهم ترین اقدامات آقامحمدخان

مهم ترین اقدامات آقامحمدخان پس از تأسیس سلسله قاجاریه چه بوده است؟ ۱٫ نتیجه لشکرکشی ها و زد و خوردهای آقا محمدخان در مدّت ۱۶ سال آن بود که بیشتر حکام سرکش و مدعیان سلطنت را در نقاطی که دست جانشینان کریم خان بدانجا نرسیده بود، مغلوب و نابود ساخت و بر اثر همین فتوحات […]

نقش ایل قاجار در دوره صفویه

نقش ایل قاجار در دوره صفویه و بخصوص در دوره شاه عباس اول چگونه است؟ قاجاریه یکی از طوایف ترک (قزلباش) است که در به قدرت رساندن صفویان دست داشت(۱) و در عهد پادشاهان صفوی به مناصب و مقامات عالیه نیز رسیدند. اولین بار نام قاجارها در عهد ترکمانان آق قویونلو در تاریخ آمده و […]

تهران در دوره قاجار چگونه بود؟

پس از آن که آقامحمدخان قاجار تهران را به عنوان پایتخت برگزید، دیوان دارالعماره را وسعت بخشید و عمارت خروجی را در ارک سلطنتی بنا نهاد. شهر تهران در این زمان ۱۵۰۰۰ نفوس داشت که از میان آنها ۳۰۰۰ نفر سپاهی بودند و مساحت شهر ۵/۷ کیلومتر مربع بود که فقط نیمی از آن ساخته […]

کودتاسازی برای چهره پردازی

در طول تاریخ، کسانی هستند که قدرت را به ارث نبرده و معمولاً با ابتکار و لیاقت و جنگاوری توانسته‌اند سلسله‌ای را بنیان نهند. شاه اسماعیل صفوی، نادرشاه افشار و آقامحمدخان قاجار از این گونه‌اند. رضاشاه پهلوی هم در اینکه قدرت را از پدر به ارث نبرده و توانست بنیانگذار سلسله حکومتی گردد با افراد […]

مهم ترین اقدامات آقامحمدخان

مهم ترین اقدامات آقامحمدخان پس از تأسیس سلسله قاجاریه چه بوده است؟

۱٫ نتیجه لشکرکشی ها و زد و خوردهای آقا محمدخان در مدّت ۱۶ سال آن بود که بیشتر حکام سرکش و مدعیان سلطنت را در نقاطی که دست جانشینان کریم خان بدانجا نرسیده بود، مغلوب و نابود ساخت و بر اثر همین فتوحات نیرو مند شد و متصرفاتی نظیر متصرفات خان زند فراهم آورد، تا اینکه در نتیجه کشمکش بین خاندان قاجار و زندیّه خاندان قاجار رو به قوّت نهاد و زندیه منقرض گشت

ادامه مطلب مهم ترین اقدامات آقامحمدخان