آغاز چنگ چهاني دوم

مقصر اصلی آغاز جنگ جهانی دوم

war2
در تاریخ رسمی، تهاجم ارتش آلمان به خاک لهستان در یکم سپتامبر ۱۹۳۹ تاریخ آغاز جنگ
جهانی دوم نامیده شده است و مورخان ادعا می کنند که هیتلر با تهاجم به لهستان قصد
کشور گشایی و فتح جهان را داشت. اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است…

ادامه مطلب مقصر اصلی آغاز جنگ جهانی دوم