آغاز جنگ جهانى دوم

تبدیل ایران به پایگاه آلمان هیتلرى در خاورمیانه‏

تبدیل ایران به پایگاه آلمان هیتلرى در خاورمیانه‏

پس از آغاز جنگ جهانى دوم و حمله آلمان هیتلرى به اتحاد جماهیر شوروى فعالیت شبکه جاسوسى فاشیست‏ها در ایران با وجود اعلام بیطرفى رسمى دولت ایران، به سختى افزایش یافت. هیتلرى‏ها ایران را به پایگاه اصلى خود در خاورمیانه تبدیل کردند.

ادامه مطلب تبدیل ایران به پایگاه آلمان هیتلرى در خاورمیانه‏