آغاز جنگ‏ جهانی اول

عملیات جنگى در ایران ضمن آغاز جنگ‏ جهانی اول

عملیات جنگى در ایران ضمن آغاز جنگ‏

در ۲۳ اکتبر ۱۹۱۴ کشتى‏هاى نیروبر حامل ارتش زمینى انگلیسى- هندى، زیر حفاظت ناوهاى جنگى وارد خلیج فارس شدند و از ۴ نوامبر عملیات جنگى را در قسمت جنوبى بین النهرین آغاز کردند. این نیروها در دهم نوامبر آبادان را اشغال (در این نقطه یکانى از ماه مه ۱۹۱۴ پادگان بود) و حتى در بندر بوشهر هم نیرو پیاده کردند، نیروهاى انگلیسى- هندى که در خاک ایران و جزیره بوبیان متمرکز بودند به بین النهرین حمله و بصره را اشغال کردند.

ادامه مطلب عملیات جنگى در ایران ضمن آغاز جنگ‏ جهانی اول