آشور در اوج قدرت

نبرد ماد و آشور

آشور

در دنیاى قدیم تمدن هاى قابل توجه منحصر به بی نالنهرین، پارس، چین، جنوب اروپا و شمال شرق آفریقا بود. اما در این بین،
بیش ترین تمرکز قدرت، شوکت و نفوذ در بی نالنهرین بود. از ۲۳۰۰ قبل از میلاد مسیح، دولت هاى متعددى در این منطقه به وجود
آمدند که برخى از آن ها نظیر عیلامى ها، سورى ها و فینیق ىها از قدرت و شکوه فراوانى برخوردار شدند. این ملت ها داراى روحیه
شهرنشینى و ایجاد تمدن بودند اگر چه از جنگاورى نیز غافل نبودند. اما به تدریج در بی نالنهرین دولتى در حال پا گرفتن بود که
م ىتوانست حیات تمدن هاى بی نالنهرین را به خطر اندازد.

ادامه مطلب نبرد ماد و آشور