آشنایی بیشتر با استان كردستان

آشنایی بیشتر با استان کردستان

آشنایی بیشتر با استان کردستان

براساس آخرین آمارگیری و تقسیمات کشوری، استان کردستان دارای هشت شهرستان، دوازده شهر، بیست وسه بخش و هفتاد و نه دهستان است و همچنین دارای ۱۷۶۷ آبادی دارای سکنه و ۱۹۲ آبادی خالی از سکنه است.
شهرستان بانه
مرکز شهرستان بانه در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شمال باختری سنندج، در ابتدای راه آسفالت بانه- مهاباد قرار گرفته است.

ادامه مطلب آشنایی بیشتر با استان کردستان