آشنایی با كلیساها و بازارهای تاریخی اس

آشنایی با کلیساها و بازارهای تاریخی استان کردستان

آشنایی با کلیساها و بازارهای تاریخی استان کردستان

کلیسای سنندج
این بنا در ضلع غربی خیابان نمکی و در محله قدیمی ” آقازمان” که محله ای مسیحی نشین است قرار دارد. اواخر صفویه در زمان حکومت شاه عباس دوم ، هنگامی که ارامنه توسط دولت عثمانی به ایران تبعید شدند، گروهی از آنها در شهر سنندج ساکن و احتمالاً درهمان زمان به ساخت کلیسا اقدام نمودند.

ادامه مطلب آشنایی با کلیساها و بازارهای تاریخی استان کردستان