آشنایی با روستاها و شهرهای قدیمی كردست

آشنایی با روستاها و شهرهای قدیمی کردستان

آشنایی با روستاها و شهرهای قدیمی کردستان

اورامان
واژه ی ” اورامان” یا ” هورامان” از دو بخش ” هورا” به معنی “اهورا” و ” مان” به معنی خانه، جایگاه و سرزمین تشکیل شده است. بنابراین اورامان به معنی ” سرزمین اهورایی” و “جایگاه اهورامزدا” است. ” هور” در اوستا به معنی خورشید آمده و هورامان ” جایگاه خورشید” نیز معنی می دهد.

ادامه مطلب آشنایی با روستاها و شهرهای قدیمی کردستان