آشنایی با باغ های زیبای استان كردستان

آشنایی با باغ های زیبای استان کردستان

آشنایی با باغ های زیبای استان کردستان

باغ سازی نزد ایرانیان سابقه دیرینه ای دارد. باغ در فرهنگ ایرانی همانند کشتی نوح که موجودات زنده را حفظ  کرد، دارای اهمیت است. در این میان چهار باغ  به خاطر چهار عنصر مقدس و گردونه زندگی، از اهمیت خاصی برخوردار بود.باغ سازی در کردستان به دلیل علاقه مندی والیان کردستان به سبک معماری ایرانی و باغ سازی ایران، رونق و گسترش یافت. از چندین چهار باغ، اکنون فقط نام برخی از آنها در کردستان باقی مانده است.

ادامه مطلب آشنایی با باغ های زیبای استان کردستان