آشنایی با آثار طبیعی استان كردستان

آشنایی با آثار طبیعی استان کردستان

آشنایی با آثار طبیعی استان کردستان

مطالعات باستان شناختی در کردستان
بررسی ها، پژوهش ها و کاوش های باستانی شناسی در کردستان نشان می دهد که این استان از نظر باستان شناختی از اهمیت بسزایی برخودار است. بررسی های اخیر در غار” کرفتو” و غار ” کانی میکاییل” شهرستان دیواندره، سکونت انسان های اولیه را به اثبات رسانده است. به ویژه در کاوش های غار” کانی میکاییل” در فاصله دوهزار متری غار” کرفتو” که احتمال ارتباط این دو غار را مطرح می سازد، سکونت انسان های اولیه به اثبات رسیده و استقرارهای فصلی در داخل غار، کاوش های فصل اول و دوم داخل و بیرون غار کرفتو، کشف بقایای آثاری از تیغه های سنگی، سفالی و … و آثار دوره نوسنگی به وضوح مشخص شده است.

ادامه مطلب آشنایی با آثار طبیعی استان کردستان