آسيبهاي نهضت مشروطه

عبرتها و آسیبهای نهضت مشروطه

عبرتها و آسیبهای نهضت مشروطه چیست؟

تاریخ موجب عبرت است برای انسان، وقتی به گذشته مراجعه می کنیم و حوادث و رخدادها را با دقت مطالعه کنیم از وقایع اتفاق افتاده می توان درسها و عبرتها گرفت و همچنین می توان دریافت که این رخدادها چه نقاط ضعف و قوتی داشته اند. از جمله وقایعی که در دوره معاصر تاریخ ایران رخ داد و مملو از عبرت ها بود، جریان انقلاب مشروطه سال ۱۲۸۵ در ایران است.

ادامه مطلب عبرتها و آسیبهای نهضت مشروطه