آستياگ

کوروش در چه موقع و بچه وسیله بسلطنت پارس رسیده

کوروش پادشاه انشان سلطان پارس میشود یک مسئله مهم یکه تاکنون مکشوف نشده اینست که کوروش در چه موقع و بچه وسیله بسلطنت پارس رسیده است، هرگاه بجدول رجوع کنیم مى‏بینیم در سال ۵۴۹ قبل از میلاد پادشاه انشان است و در سال ۵۴۶ عنوان پادشاه پارس را دارا است، پس چنین استنباط میشود که […]

مداخله زنان در کار جنگ‏ در عهد هخامنشی

 وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان مداخله زنان در کار جنگ‏ بطورى که دیاکونوف در فصل هفتم تاریخ ماد متذکر شده است در جنگى که بین آستیاگ با لشکریان کورش درگرفت، پارسیان شکست خوردند. وضع پارسیان چنان یأس‏آور و عقب‏نشینى ایشان چنان با بینظمى توأم بود که زنان از حصار قلعه بیرون آمده […]

طلوع کوروش کبیر بنابقول هرودوت‏

طلوع کوروش کبیر بنابقول هرودوت‏ شرحیکه هرودوت از ظهور کوروش بیان نموده مشهور  و خلاصه آن از اینقرار است که آستیاکس در خواب دید از دخترش ماندانا چنان نهر آبى جارى شد که پایتخت او را مستغرق‏ کرده تمام آسیا را فروگرفت، بنابراین پادشاه ماد از تزویج آن دختر بیکى از اعیان مملکت خود خائف […]

دوران کودکی کوروش

کودکى کوروش‏ کزنفون راجع باین قسمت چنین گوید” کوروش تا سن دوازده سالگى باین ترتیب پرورش یافت و از کودکان دیگر از حیث فراگرفتن چیزهائى، که لازم بود و چابکى و جرئت انواع ورزشها گوى سبقت ربود، در این زمان آستیاگ دختر خود و بچه او را احضار کرد. او میخواست این طفل را ببیند، […]

دوران کودکی کوروش

کودکى کوروش

کودکى کوروش‏

کزنفون راجع باین قسمت چنین گوید”

کوروش تا سن دوازده سالگى باین ترتیب پرورش یافت و از کودکان دیگر از حیث فراگرفتن چیزهائى، که لازم بود و چابکى و جرئت انواع ورزشها گوى سبقت ربود، در این زمان آستیاگ دختر خود و بچه او را احضار کرد.

او میخواست این طفل را ببیند، زیرا صباحت منظر و خوبى او را شنیده بود.

مان‏دان با طفلش نزد پدر رفت، همینکه وارد شد و کوروش دانست، که آستیاگ جدّ او است، مانند طفلى، که کسى را دوست بدارد، بآغوش جدّش رفت و او را بوسید، چنانکه انسان کسى را، که با او مدّتها انس گرفته، میبوسد. بعد وقتى که کوروش دید جدّش خود را آراسته، چشمانش را سرمه کشیده، صورت را زینت داده، موهاى عاریه دارد و نیز تمام تجملات دربار ماد، یعنى قباهاى ارغوانى، رداها، طوقها، یاره‏ها را مشاهده کرد، خیره در تمامى این چیزها نگریست، زیرا پارسیهاى امروز هم، وقتى که از مملکتشان بیرون نمیروند، لباس ساده‏تر دارند و بظرافت و ناز و نعمت خیلى کمتر علاقه‏مندند. بعد کوروش رو بمادر خود کرده گفت: «مادر، جدّ من خیلى قشنگ است» مادرش از او پرسید: «از پدر تو و جدّت، کدام یک قشنک‏تر است». کوروش جواب داد: «مادر، پدرم از تمام پارسیها صبیح‏تر است، ولى از تمام مادیها، که من در عرض راه و در دربار دیدم، جدّم از همه قشنگتر است».

ادامه مطلب دوران کودکی کوروش