آزادی مطبوعات

پروتکل های بزرگان یهود برای کنترل جهان

آیا تا به حال چیزی در مورد پروتکل های یهود شنیده اید؟ اینها ظاهراًهمان نقشه های دقیق و حساب شده یهودیان صهیونیست است که برای تسخیر جهان پایه ریزی کرده اند.

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که این پروتکل ها روی آن پافشاری دارند این است که جوانان مسلمان و مسیحی را از اعتقادات و آرمان های دینی خود دور کنند به طوری که با تضعیف اعتقادات جوانان مسلمان، حکومت های اسلامی، دیگر نیرویی برای مبارزه با یهودیان نداشته و بنابراین به راحتی از پای در آیند و همین طور با به فساد کشاندن جوانان مسیحی و سرگرمی آنها به شهوت رانی و هواهای نفسانی خود، حکومت‌هایی که بر کشورهای مسیحی حاکم هستند، نیز به راحتی به تسخیر یهودیان در آیند.

ادامه مطلب پروتکل های بزرگان یهود برای کنترل جهان