آزاديهاي سياسي

محاکمه عاملان قتل‌های سیاسی دوره سلطنت رضاشاه

سلب آزادیهای سیاسی و نادیده گرفتن بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی مردم کشور از اقشار مختلف که همانا زیر پای نهادن آشکارا و گستاخانه دستاوردهای دوران انقلاب مشروطیت بود بزرگترین و نابخشوده‌ترین گناهان و تقصیرهای رضاشاه پهلوی است. در دوران شانزده ساله حکومت او رعب و وحشتی مثال زدنی و کم‌نظیر در عرصه سیاسی ـ اجتماعی کشور سایه افکند و دستاوردهای چندین ده ساله مردم ایران که در مشروطیتی هر چند کم فروغ ولی امیدبخش متبلور شده بود مورد تعدی و تجاوزی نابکارانه قرار گرفت و در این میان به ویژه آزادیخواهان و رجال و شخصیت‌های نیک‌اندیش کشور سخت تحت تعقیب قرار گرفته به سرعت از عرصه سیاسی ـ اجتماعی کشور به کناری ‌نهاده حذف شدند و حتی بسیاری از کسانی که در روند صعود نهایی رضاخان به سریر قدرت و سلطنت سهمی درخور برعهده داشتند از گزند و تعقیب و آزار دیکتاتور رهایی نیافتند.

ادامه مطلب محاکمه عاملان قتل‌های سیاسی دوره سلطنت رضاشاه