آزادى يهوديان از اسارت

کشورگشاییهاى کورش‏

کشورگشاییهاى کورش‏

کشورگشاییهاى کورش‏

چنانکه اشاره شد کورش به نحوى عاقلانه بر کشور ما دست یافت و بدون خونریزى همدان را پایتخت قرار داد و اسناد و سازمان حکومت خود را بدانجا منتقل کرد. فرمانروایان مادى را تغییر نداد بلکه عده‏اى از پارسیان را مأمور همکارى و نظارت در اعمال آنان نمود. انتقال حکومت ماد به دست هخامنشیان چنان ماهرانه و بى‏سروصدا صورت گرفت که در دنیاى خارج، حکومت پارسیان همان حکومت «مادى» تلقى مى‏شد. اتحاد دو مملکت تحت قیادت کورش، ایران را به صورت میانجى تمدن شرق و غرب درآورد. به نظر محققان شوروى:

ادامه مطلب کشورگشاییهاى کورش‏